Oferta

Głównym celem działania przedsiębiorstwa odpryskowego Klaster Przemysłów Kratywnych Sp.z o.o. jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac w sektorze przemysłów kratywnych. Efekt ten jest osiągany poprzez synergię działań udziałowców klastra oraz podmiotów i instytucji przemysłów kreatywnych skupionych wokół inicjatywy klastrowej.

Cel główny realizowany będzie min. poprzez:
1. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w regionie
2. Podejmowanie, na podstawie porozumienia, projektów badawczych stosowanych, jak i wdrożeniowych oraz animowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej i badawczo – rozwojowej w zakresie przemysłów kreatywnych,
3. Poszerzenie dopływu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki oraz stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłu kultury oraz sztuki w województwie kujawsko-pomorskim
4. Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć obu stron oraz współudział we wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych o zasięgu ponadregionalnym
5. Rozwój infrastruktury / stref kreatywnych i stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi mikro przedsiębiorczości w sektorze przemysłu kultury w województwie kujawsko pomorskim
6. Promocja walorów kulturalnych województwa.
7. Kreowanie współpracy z instytucjami kultury i ośrodkami akademickimi w kraju.
8. Organizowanie wspólnych konferencji i seminariów popularnonaukowych, w tym skierowanych również do odbiorców z otoczenia społeczno-gospodarczego.
9. Współpraca w zakresie merytorycznego i technicznego przygotowania raportów, publikacji oraz innych materiałów o charakterze naukowo–dydaktycznym, umożliwiających podnoszenie kompetencji i wymianę doświadczeń w zakresie przemysłów kreatywnych, rzemiosła i handmade’u.
10. Tworzenie nowoczesnych form oferty edukacyjnej oraz profilowanych szkoleń, związanych z zakresem niniejszego porozumienia, w szczególności dedykowanych studentom, absolwentom oraz pracownikom przedsiębiorstw z branży
11. Popularyzację praktyk i staży zawodowych w sektorze przemysłów kreatywnych
12. Rozwój sztuki i zwiększanie partycypacji społecznej w wydarzeniach kulturalnych
13. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe polskich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, w szczególności członków Klastra, w celu podniesienia poziomu realizowanych przez nich usług.
14. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń z obszaru sektora przemysłów kreatywnych
15. Organizowanie i prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie komunikacji PR, informatycznego, organizacyjno-prawnego, ekonomicznego i technicznego przyczyniającego się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.
16. Upowszechnianie wiedzy i osiągnięć polskiej myśli technologicznej w środowisku krajowym i zagranicznym.
17. Zapewnienie wspólnego zaplecza technologicznego w celu integracji polskich przedsiębiorców, w szczególności członków Klastra,
18. Pozyskiwanie finansowania na realizację przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Klastra, jego członków, przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych oraz polskich przedsiębiorców.
19. Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi zarówno członków Klastra, jak i pozostałych przedsiębiorców, instytucji i organizacji
20. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu międzynarodowych struktur o charakterze formalnym i nieformalnym przyczyniających się do promocji polskich przedsiębiorstw i polskiej myśli technologicznej.
21. Udział w konsultacjach społecznych w zakresie projektowanych zmian prawnych.
22. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra.
23. Inne działania realizujące statutowe cele przedsiębiorstwa odpryskowego Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp.z o.o.
 

Subskrypcja newslettera KPK